App-in-App Mobile

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho các nhà phát triển, chúng tôi cung cấp những phương thức tích hợp thanh toán tốt nhất với phương châm : Bảo mật, nhanh chóng và dễ dàng tích hợp.

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn cách tích hợp thanh toán qua ví MoMo.

Các bước để tích hợp:

 1. Người dùng gửi yêu cầu thanh toán cho đối tác.
 2. Đối tác gửi yêu cầu tạo link thanh toán qua cổng thanh toán MoMo. MoMo trả kết quả về cho đối tác (payURL)
 3. Đối tác chuyển người dùng tới trang thanh toán MoMo theo link tạo ra ở bước 2.
 4. MoMo hiển thị web thanh toán để người dùng tương tác. Sau khi thanh toán MoMo sẽ chuyển kết quả cho đối tác và người dùng

1. Thông tin Server

Địa chỉ nhận Request Charging:

Test environment

Ruby
                               ruby
                              Copy
                              
                                POST https://payment.momo.vn:18081/gw_payment/transactionProcessor
                              
                              
                                Header: application/json
                              
                            

Production environment

Ruby
                               ruby
                              Copy
                              
                                POST https://payment.momo.vn:18080/gw_payment/transactionProcessor
                              
                              
                                Header: application/json
                              
                            

Max request time out: 60 seconds

2. Gửi yêu cầu tới MoMo để nhận payURL

Ruby
                              {
                              "partnerCode" : "123456",
                              "accessKey" : "F8BBA842ECF85",
                              "requestId" : "112233445566",
                              "amount" : "10000",
                              "orderId" : "1505359852755",
                              "orderInfo" : "order info",
                              "returnUrl" : "https://momo.vn/return",
                              "notifyUrl" : "https://momo.vn/notify",
                              "requestType" : "captureMoMoWallet",
                              "signature" : "b11f56378efd8810186e98d6ace63d8867860ba1d2cdf71be292d891ca4b6089"
                              }
                            
Tham số Mô tả
partnerCode MoMo cung cấp cho đối tác khi kí hợp đồng
accessKey MoMo cung cấp khi tích hợp
requestId Request ID là khoá chính cho mỗi request
amount Giá trị đơn hàng bằng VNĐ (>= 10,000 VNĐ)
orderId Duy nhất, Mã giao dịch của request (<= 100 kí tự)
orderInfo Thông tin đơn hàng của mỗi request
returnUrl URL redirect tới đối tác để thông báo cho người dùng (phương thức HTTP GET). MoMoPay sẽ lưu thông tin này lại nếu đối tác truyền giá trị khác rỗng.
notifyUrl Sau khi thanh toán thành công, MoMoPay sẽ truyền URL này 01 lần ở server side to server side. Đối tác cần build URL này để nhận kết quả từ MoMoPay (HTTP POST). MoMoPay sẽ lưu thông tin này lại nếu đối tác truyền giá trị khác rỗng.
extraData String chứa extra data
requestType TRequest type là captureMoMoWallet
signature Chữ kí dành cho bảo mật. Chứ kí là 1 chuỗi được mã hoá bởi thuật toán HMAC SHA256 với định dạng sau
partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey&requestId=$requestI d&amount=$amount&orderId=$oderId&orderInfo=$orderInfo&returnUrl=$re turnUrl¬ifyUrl=$notifyUrl&extraData=$extraData

2. Kết quả trả về

Ruby
                              {
                              "requestId" : "112233445566",
                              "orderId" : "1505359852755",
                              "errorCode" : "Error Code",
                              "payUrl" : "https://payment.momo.vn:18081/gw_payment/payment/?command=pay&partner_code=123456&access_key=F8BBA842ECF85&order_id=MoMo1507190134118&order_info=Test%20MoMo%20Web%20payment&amount=98000&signature=7c32e644649fad1947bb816b82c6c229210db147cc2086f174b3b07bc37b7ff5&return_url=https://payment.momo.vn:18081/gw_payment/test_momo_pay¬ify_url=https://payment.momo.vn:18081/gw_payment/test_momo_pay&extra_data=",
                              "message" : "Success",
                              "localMessage" : "Thành công",
                              "requestType" : "captureMoMoWallet",
                              "signature" : "b11f56378efd8810186e98d6ace63d8867860ba1d2cdf71be292d891ca4b6089"
                              }
                            
Tham số Mô tả
requestId Request ID là khoá chính cho mỗi request
payUrl URL mà đối tác submit request (redirect)
errorCode Mã lỗi
orderId Mã giao dịch của đối tác được lưu trên hệ thống MoMoPay
message Thông báo lỗi bằng Tiếng Anh
requestType TRequest type là captureMoMoWallet
signature Chữ kí dành cho bảo mật. Chứ kí là 1 chuỗi được mã hoá bởi thuật toán HMAC SHA256 với định dạng sau
partnerCode=$partnerCode&accessKey=$accessKey&requestId=$requestI d&amount=$amount&orderId=$oderId&orderInfo=$orderInfo&returnUrl=$re turnUrl¬ifyUrl=$notifyUrl&extraData=$extraData
Vui lòng tham khảo tại link sau: https://github.com/momo-wallet/payment